Aida Ahmagic
Chiang Mai, Thailand
Yoga Teacher
English, Spanish, Croatian
Certified in

Spoken Languages
English
Spanish
Croatian

Work
Profession
Yoga Teacher
Industry
Coaching or Personal Training

Social Links